Γενικες πληροφοριες

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα έχει συσταθεί και λειτουργεί στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να γνωρίζουν ποιοι κανόνες ισχύουν για τα εμπορεύματα σε άλλο ΚΜ, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Σημεία Επαφής Προϊόντων (ProductContactPoints – PCPs) σε οποιοδήποτε ΚΜ ή να επισκεφθούν τους ιστότοπους αυτών.

Στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατίθενται οι διευθύνσεις (links) των PCPs των ΚΜ.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει οριστεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα.

Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα παρέχουν ηλεκτρονικά τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. πληροφορίες σχετικά με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/515 στην επικράτεια του κράτους μέλους τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 για την αξιολόγηση των προϊόντων,
  2. τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία καθιστούν δυνατή την απευθείας επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους
  3. τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας και τις σχετικές διαδικασίες στην επικράτεια του κράτους μέλους τους, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αρμόδιων αρχών και οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας SOLVIT (www.ec.europa.eu/solvit)
  4. παρέχουν, κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα ή αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, κάθε χρήσιμη πληροφορία, όπως ηλεκτρονικά αντίγραφα των εθνικών τεχνικών κανόνων και των εθνικών διοικητικών διαδικασιών που ισχύουν για προϊόντα/ εμπορεύματα στην επικράτεια στην οποία είναι εγκατεστημένο το σημείο επαφής ή ηλεκτρονική πρόσβαση στους εν λόγω κανόνες και διαδικασίες, ή πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον τα εν λόγω  προϊόντα υπόκεινται σε προέγκριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας,
  5. απαντούν εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη αιτήματος,
  6. δεν χρεώνουν τέλος για τις πληροφορίες που παρέχουν.


Αναζήτηση Νομοθεσίας

Υποβολή Αιτήματος​

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι